Ga naar de inhoud

Privacyverklaring Brackmann

Versie februari 2024

Alle medewerkers handelen vanuit de besloten vennootschap Brackmann B.V. (‘Brackmann’), gevestigd aan de Straatweg 231, 3054 AG Rotterdam.

Brackmann respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of we anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoons-gegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Brackmann verwerkt.

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Brackmann persoonsgegevens van cliënten, derden, leveranciers en websitebezoekers. Deze privacyverklaring (‘Privacyverklaring’) geeft informatie over deze verwerking van persoonsgegevens en de mogelijkheden tot inzage, correctie en verwijdering.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact opnemen (info@brackmann.nl) of per post uw vraag verzenden naar bovengenoemd adres.

 

1. Welke persoonsgegevens verwerkt BRACKMANN van cliënten?

Brackmann kan de volgende persoonsgegevens verwerken van (werknemers van) cliënten:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
 • Gegevens met het oog op de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil, waaronder gegevens aangaande derden zoals de wederpartij;
 • Gegevens met het oog op de facturering, waaronder het bankrekeningnummer;
 • Andere gegevens van cliënten waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om aan de toepasselijke wet- of regelgeving, de Verordening op de advocatuur en de gedragsregels voor advocaten te voldoen, zoals onder bepaalde omstandigheden het identiteitsbewijs om de identiteit vast te stellen.

 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt BRACKMANN van derden?

Brackmann kan de volgende persoonsgegevens verwerken van derden (zoals personen niet-zijnde cliënten waarvan persoonsgegevens in de dossiers voorkomen, (werknemers van) de wederpartij en advocaten en andere adviseurs met wie Brackmann contact heeft):

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
 • Gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden;
 • Andere gegevens van derden die uit openbare bron zijn verkregen of door cliënten, wederpartijen of derden aan Brackmann zijn verstrekt in het kader van de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerkt BRACKMANN van leveranciers?

Brackmann kan de volgende persoonsgegevens verwerken van personen van wie Brackmann  producten of diensten afneemt:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens);
 • Gegevens met het oog op het doen van bestellingen, het inkopen van diensten, het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bank-rekeningnummer;
 • Andere gegevens van leveranciers waarvan de verwerking vereist is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

 

4. Welke gegevens verwerkt Brackmann van sollicitanten?

Brackmann kan de volgende persoonsgegevens verwerken van personen die bij Brackmann solliciteren:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • Gegevens op het CV en in de sollicitatiebrief.

 

5. Welke persoonsgegevens verwerkt BRACKMANN van websitegebruikers / bezoekers?

Brackmann kan de volgende persoonsgegevens verwerken van websitegebruikers / bezoekers:

 • Communicatiegegevens bestaande uit technische gegevens van de apparatuur die wordt gebruikt om de website te bezoeken, zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
 • Technische gegevens (afhankelijk van de ingestelde cookievoorkeuren);
 • Het surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van het bezoek op de websites.

 

6. Cookies

Brackmann houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden middels Google Analytics. De langs deze weg verzamelde gegevens zijn in beginsel anoniem en worden gebruikt om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken en kan deze informatie opslaan op servers in de Verenigde Staten. Brackmann heeft hier geen invloed op.

 

7. Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerkt Brackmann persoons-gegevens?

Brackmann verwerkt de hierboven genoemde Persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van de betrokkene;
 • gerechtvaardigd belang.

Wanneer Brackmann persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal Brackmann deze afzonderlijk vragen. Deze toestemming mag altijd weer worden ingetrokken. Het intrekken van eerder gegeven toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming onverlet.

Brackmann gebruikt bovenstaande persoons-gegevens voor onderstaande doeleinden. Wanneer een verwerking is gebaseerd op de grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’, wordt dit belang kort cursief toegelicht.

Doeleinden met daaraan gekoppelde grondslagen:

 • om de gevraagde juridische diensten te kunnen verlenen, met inbegrip van het identificeren van decliënt en het verrichten van een conflict check om belangenverstrengeling te voorkomen;
 • voor de administratie van Brackmann, waaronder het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen, inkomsten en uitgaven, het betalen en het innen van vorderingen (met inbegrip van het inschakelen van incassobureaus of deurwaarders) (het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het kunnen behandelen van eventuele klachten en geschillen over de dienstverlening;
 • om contact met u te houden en om met u te communiceren; (het belang om de diensten van Brackmann onder de aandacht van bestaande klanten te brengen);
 • voor het doen van bestellingen of het inkopen van diensten (het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle (het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen met inbegrip van de Verordening op de advocatuur en de gedragsregels voor advocaten (het belang om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen);
 • de websites naar behoren te kunnen laten functioneren, (het belang om de website goed te laten functioneren);
 • de marketingactiviteiten zo goed mogelijk in te richten en het aanbod en de informatie op de website hierop aan te passen. (het belang om de dienstverlening onder de aandacht te brengen van een breder publiek);
 • in verband met het sollicitatieproces.

 

8. Aan wie verstrekt Brackmann de persoonsgegevens?

Brackmann deelt de persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en

in opdracht van Brackmann, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van de persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Brackmann persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Brackmann uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Brackmann ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

 

9. Doorgifte van gegevens buiten de EU?

Ten behoeve van de dienstverlening kan Brackmann persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Brackmann erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract. Daarnaast zal Brackmann toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

10. Hoelang bewaart Brackmann uw persoons-gegevens?

Brackmann bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Meer specifiek hanteert Brackmann de volgende bewaartermijnen:

 • De dossiers van de door Brackmann behandelde zaken worden conform de Handleiding Archivering op het Advocatenkantoor van de Nederlandse Orde van Advocaten gedurende ten minste vijf jaar (en langer indien wettelijk noodzakelijk) bewaard.
 • De persoonsgegevens die in het kader van de Kantoorklachtenregeling worden verwerkt, worden

uiterlijk twee jaar nadat de klacht en/of de daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedure is afgehandeld, verwijderd.

 • Persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)

moeten worden geadministreerd, worden gedurende 7 jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaard in verband met de op Brackmann ex artikel 52 lid 4 AWR rustende fiscale bewaarplicht.

De hierboven genoemde specifieke bewaar-termijnen kunnen worden verlengd indien langere wettelijke bewaarplichten van toepassing worden. Ook kan Brackmann de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen.

 

11. Beveiliging

Brackmann heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Brackmann maakt gebruik van een online cloud oplossing met een versleutelde verbinding en encryptie.

 

12. Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Brackmann:

 • het recht om te verzoeken of Brackmann persoonsgegevens van verwerkt en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

Brackmann maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG. Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met Brackmann opnemen via info@brackmann.nl of per post via: Brackmann, Straatweg 231, 3054 AG Rotterdam.

Indien u uw rechten uitoefent, kan Brackmann om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te

controleren. In beginsel informeert Brackmann u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of Brackmann aan uw verzoek kan voldoen.

Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal Brackmann u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Brackmann aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

13. Klachten

Brackmann heeft een kantoorklachtenregeling, welke is gepubliceerd op www.brackmann.nl. Deze regeling is van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten en wordt op verzoek nagezonden. Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Brackmann, dan probeert Brackmann hier samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

 

14. Wijzigingen

Deze privacyverklaring is op 1 februari 2024 vastgesteld. Brackmann heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Aanpassingen van het privacy statement worden op de website www.brackmann.nl gepubliceerd.

Raadpleeg daarom met regelmaat deze website.

——-

Brackmann is gevestigd te Rotterdam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nr. 24416090