Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door Brackmann B.V. en op alle rechtsverhoudingen van Brackmann B.V. met derden.

2. Alle werkzaamheden worden geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door Brackmann B.V.

3. Iedere aansprakelijkheid van Brackmann B.V. voor werk- zaamheden verricht of te verrichten door Brackmann B.V. of anderszins verband houdend met een aan Brackmann B.V. verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Brackmann B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aan- spraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van Brackmann B.V. komt.

4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Brackmann B.V. aansprakelijkheid draagt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Brackmann B.V. gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van Brackmann B.V. komt.

5. Indien in verband met de werkzaamheden, die de cliënt aan Brackmann B.V. heeft opgedragen, derden dienen te worden ingeschakeld, zal Brackmann B.V. daaromtrent – indien en voor zover mogelijk – vooraf overleggen met de cliënt en zal Brackmann B.V. de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden betrachten. Iedere aansprakelijkheid van Brackmann B.V. voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten is uitgesloten. Brackmann B.V. heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.

6. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Brackmann B.V., vrijwaart de cliënt Brackmann B.V. voor en tegen, en zal de cliënt Brackmann B.V. schadeloos stellen ter zake van alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Brackmann B.V. mocht hebben

of jegens Brackmann B.V. mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Brackmann B.V. voor de cliënt of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan Brackmann B.V., daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Brackmann B.V. lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.

7. Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan Brackmann B.V. honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Brackmann B.V. worden vastgesteld en bij het aangaan van de opdracht worden overeengekomen. Het overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd. Naast het honorarium is de cliënt aan Brackmann B.V. verschuldigd de kosten die Brackmann B.V. ten behoeve van de cliënt dan wel de betreffende zaak maakt, zoals reiskosten, vastrecht, geheven door rechterlijke instanties en deurwaarders- kosten. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

8. De declaraties van Brackmann B.V. moeten binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Brackmann B.V. het recht de wettelijke rente over het onbetaald gebleven bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum. Alle incassokosten komen voor rekening van de cliënt.

9. De rechtsverhouding tussen Brackmann B.V. en de cliënt of andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht. De rechter te Rotterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze rechtsverhouding en de door Brackmann B.V. verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden.

10. Brackmann B.V. kent een klachtenregeling die op verzoek kosteloos wordt toegezonden. De klachten- regeling beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure bepaalt onder andere dat klachten kunnen worden ingediend bij en voorgelegd aan de interne klachtenfunctionaris van Brackmann B.V.